Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Informacje ogólne

Historia regionalna 40+ to bezpłatne studia stacjonarne na kierunku historia, realizowane w pełnym zakresie godzin wynikającym z programu studiów. Do wyboru jest… jedna specjalność: historia regionalna.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych od poniedziałku do piątku. Tym samym są czymś pośrednim między klasycznymi studiami stacjonarnymi i płatnymi studiami niestacjonarnymi. Pasuje do nich określenie studia wieczorowe.

Taka forma ma umożliwić słuchaczom pogodzenie pracy zawodowej ze studiami. I nie trzeba wcale mieć skończonych 40 lat, by móc się na nie zapisać…

 

Do kogo adresowane są studia?

Studia I stopnia Historia regionalna 40+ będą trwały 3 lata i kończyły się uzyskaniem tytułu licencjata. Adresatami tych studiów są osoby, które chcą pracować na rzecz społeczności lokalnej z wykorzystaniem potencjału zawartego w historii, kulturze i tradycji regionu kujawsko-pomorskiego. Została ona przygotowana z myślą przede wszystkim o ludziach dojrzałych, którzy egzamin maturalny mają już dawno za sobą, ale chcą kontynuować kształcenie i zdobyć bądź poszerzyć wiedzę na temat regionu kujawsko-pomorskiego, by móc efektywnie wykorzystać ją na rynku pracy bądź dla realizacji osobistych zainteresowań. Stworzenie specjalności dla konkretnej grupy wiekowej jest całkowicie zasadne, ponieważ ze względu na współczesne procesy demograficzne osoby dojrzałe stanowią coraz większą grupę mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, a także kraju i całego kontynentu. Jest to ważna grupa obywateli, których potencjał należy docenić dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego. Adresatami są zarówno osoby już zaangażowane w pracę na rzecz regionu, jak i te, które dopiero chcą ją podjąć oraz wszyscy miłośnicy lokalnych wartości.

Pomimo doprecyzowanej grupy adresatów 40+ serdecznie zapraszamy na Historię regionalną również osoby młodsze.

 

Dlaczego warto studiować historię regionalną?

Studia historyczne kształtują kulturę historyczną, na którą składa się znajomość dziejów, źródeł historycznych i metod badań historycznych. Kultura historyczna jest ważnym składnikiem w procesie kształtowania obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego swych historycznych i kulturowych korzeni, ale otwartego na odmienność i przygotowanego do życia w społeczeństwie wielokulturowym. Studia historyczne dają ogólne kompetencje intelektualne (typu umiejętność analizy, syntezy, krytyki i oceny świadectw, argumentacji i prezentacji, wypowiedzi ustnej i pisemnej, umiejętność organizacji pracy i prezentacji jej wyników).

 

W jakie dni i w jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia będziemy planować w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 16.00.

 

O czym na studiach?

Zobacz program studiów historii regionalnej 40+.

Zakres terytorialny specjalności to obecne województwo kujawsko-pomorskie, które powstało w 1999 r. i połączyło bogactwo dziejów, spuścizny kulturowej oraz tradycji wszystkich wchodzących w jego skład ziem: Kujaw, Krajny, Pałuk, ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej, południowych rejonów Pomorza Gdańskiego (Bory Tucholskie i Kociewie). Specjalność buduje wiedzę o regionie w wielu perspektywach, z uwzględnieniem wielorakich elementów kształtujących pojęcie regionu, takich jak np.: historia, geopolityka, gospodarka, kultura i sztuka, społeczność. Program specjalności idzie oczywiście w parze podstawowym kursem dziejów powszechnych i ojczystych, który jest realizowany na kierunku historia, ponieważ wiedza o własnym regionie nie może być oderwana od wiedzy o własnym państwie i narodzie. Wydobycie swoistych cech historycznego rozwoju regionu pozwala jednak na lepsze i głębsze zilustrowanie prawidłowości procesu historycznego. Historia regionalna ma duże walory poznawcze, ponieważ wydarzenia mające miejsce na niewielkim obszarze mogą być reprezentatywne dla wydarzeń narodowych i powszechnych. Pewne procesy historyczne można zatem konkretyzować na podstawie regionu. Poza tym edukacja regionalna kształtuje i umacnia postawy wobec dziedzictwa przeszłości i współczesnych problemów regionu, a także stanowi podstawę do zaangażowania się w funkcjonowanie środowisk lokalnych.

Należy podkreślić, że studia historyczne poszerzają horyzonty i dostarczają wartości uniwersalnych, niekoniecznie związanych z zawodem historyka i nauczyciela historii. Wobec coraz mniejszego zapotrzebowania na rynku pracy na nauczycieli historii, obok specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania historii, na kierunku historia tworzone są kolejne specjalności mające umożliwić studentom zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji. Odchodzi się od specjalizacji o charakterze wyłącznie erudycyjnym, a kładzie nacisk na kształcenie w zakresie wykorzystania historii jako jednego z elementów różnorakiej kariery zawodowej. Jedną z takich specjalności jest specjalność: Historia regionalna, adresowana głównie do ludzi dojrzałych. We współczesnym zglobalizowanym świecie musi znaleźć się miejsce dla edukacji regionalnej. Bycie w zjednoczonej Europie nie oznacza odcinania się od korzeni. Wręcz przeciwnie, członkostwo w Unii Europejskiej spowodowało nasilenie się tendencji do poszukiwania wyróżników regionalnych. Konieczne jest zatem akcentowanie lokalnej odrębności kulturowej, bogactwa tradycji, zwyczajów, zabytków, dumy z historii i przodków. Nie jest to możliwe bez znajomości historii i kultury własnego regionu.

 

Co po studiach?

Studia I stopnia na kierunku historia mogą przygotować absolwentów do zatrudnienia na polach związanych z usługami i komunikacją społeczną, np. w służbach cywilnych, lokalnej i regionalnej administracji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dziennikarstwie, organizacjach międzynarodowych, w dziedzinie turystyki, administracji, zachowywaniu i podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego we wszelkich formach w tym np. w archiwach, muzeach, bibliotekach itp. Mogą też dać przygotowanie do pracy w sektorze edukacji na poziomie szkolnictwa podstawowego.

Absolwent wszystkich specjalności istniejących na kierunku historia ma kwalifikacje do prowadzenia badań w zakresie historii, a także do pracy w instytucjach i organizacjach prowadzących działalność w zakresie zarządzania, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku historia posiada zaawansowaną wiedzę historyczną w zakresie historii Polski i historii powszechnej (w zdobywaniu której za punkt wyjścia przyjmuje się ogólną wiedzę historyczną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej), wiedzę w zakresie nauk historycznych, jak też znajomość podstaw warsztatu pracy historyka, podstawowych metod badań historycznych i znajomość piśmiennictwa historycznego, co umożliwia orientację w pięciu głównych epokach historycznych i rozumienie związków przyczynowo-skutkowych w ramach procesu dziejowego.

Wiedza i kompetencje uzyskane w toku realizacji specjalności: Historia regionalna stanowią doskonałą podstawę do zaangażowania się w funkcjonowanie w regionie i zwiększają atrakcyjność absolwentów na lokalnym rynku pracy. Mogą oni znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie znajomości historii, kultury i tradycji regionu kujawsko-pomorskiego. Do potencjalnych pracodawców należą zatem instytucje, które są sprzymierzeńcami edukacji regionalnej i na różnych płaszczyznach wspierają bądź realizują proces promowania walorów regionu kujawsko-pomorskiego. Są wśród nich m.in.: samorządy lokalne, muzea, skanseny, regionalne towarzystwa kulturalne i naukowe, domy kultury, przedsiębiorstwa turystyczne, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, placówki promujące lokalne produkty i marki oraz wszelkie inne instytucje, które chcą zatrudniać twórczych i aktywnych obywateli ?małej ojczyzny?, jaką jest region kujawsko-pomorski. Poza tym ukończenie specjalności: Historia regionalna ułatwi jej absolwentom pracę badawczą w zakresie rekonstrukcji lokalnych procesów historycznych oraz inicjowanie bądź podejmowanie własnych działań pielęgnujących i podtrzymujących tradycje regionalne.

 

A może…?

… warto byłoby także po 3 latach studiów licencjackich zdecydować się na dwuletnie studia magisterskie (II stopnia). Absolwent historii regionalnej 40+ może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku historia, lub wybrać inny kierunek studiów, na który dopuszczono przyjmowanie kandydatów z tytułem licencjata historii.