Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Studia polsko-rosyjskie

Historia (studia II stopnia) specjalność:
Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie)

Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2009 roku (przedłużonej w 2021 roku) między Rektorem UMK a Rektorem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Historycznego w Moskwie (Rossijskij Gosudartswiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet – RGGU) od roku akademickiego 2010/2011 funkcjonują na kierunku historia studia polsko-rosyjskie. Odbywają się one w ramach specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie). Studenci wybierają tę specjalność tak jak inne specjalności w ramach studiów historycznych II stopnia. Rekrutacja odbywa się więc na początku października w każdym kolejnym roku akademickim. Przewidziano 6 miejsc dla studentów z UMK oraz 6 miejsc dla studentów rosyjskich z RGGU.

W ramach tych studiów studenci UMK (analogicznie studenci rosyjscy z RGGU) studiują 3 semestry w uczelni macierzystej (semestry: I, III i IV), natomiast jeden (II) semestr odbywają studia w Moskwie. Daje to możliwość ukończenia studiów na dwóch uczelniach jednocześnie. Absolwenci uzyskują bowiem dyplom ukończenia studiów na UMK oraz oddzielnie na RGGU. Należy dodać, że RGGU jest jedną z najlepszych rosyjskich uczelni, kształcących studentów kierunków humanistycznych. Współpracuje z uniwersytetami z Francji, Niemiec oraz innych państw Unii Europejskiej. Studenci specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie) będą pisać jedną pracę dyplomową i zdawać jeden egzamin końcowy na macierzystej uczelni. Wielkim atutem tych studiów jest możliwość uzyskania bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Program studiów przewiduje bowiem intensywną naukę tego języka (196 godzin lektoratów wobec 888 godzin wszystkich zajęć w programie studiów) już podczas I semestru studiów w Polsce, następnie kontynuowaną w Moskwie. Ponadto studenci w ramach prowadzonych praktyk w Moskwie będą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem i zawartością wybranych moskiewskich archiwów. Pobyt w czasie II semestru studiów w Moskwie otwiera możliwości nie tylko dokładnego zwiedzenia stolicy Rosji, ale także poznania innych zakątków tego interesującego kraju.

Studentom UMK (analogicznie studentom RGGU podczas ich pobytu w Toruniu) studiującym w Moskwie, przysługują takie same prawa jak studentom RGGU. Ponadto polscy studenci mają dodatkowo zapewnione darmowe miejsca w domach studenckich podczas całego swego pobytu w Moskwie. Są także zwolnieni z wszelkich dodatkowych opłat administracyjnych (opłacają je tylko na UMK). W miarę możliwości władze Wydziału Nauk Historycznych deklarują również wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży do Moskwy (i z powrotem). Studenci są natomiast zobowiązani do pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia medycznego na okres pobytu w Moskwie.

Kopia umowy, na podstawie której uruchomiono studia polsko-rosyjskie, jest do wglądu w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

 

На основе договора от 9 декабря 2009 года (продлен в 2021 г.) между Ректором Университете Николая Коперника в Торуни и Ректором Российского государственного гуманитарного университета в Москве с начала академического 2010/2011 года в рамках направления «история» и специальности «Историческая компаративистика и транзитология (Польша-Россия)» ведется совместная, польско-российская магистерская программа. Студенты могут выбрать данную специальность так же, как и другие специальности в рамках магистерской программы по направлению «история». Набор студентов осуществляется в начале каждого академического года, в начале октября. В рамках данной программы предусмотрено шесть мест для польских студентов из УНК и шесть мест для российских студентов из РГГУ.

В рамках данной программы студенты УНК (так же, как студенты РГГУ) проводят три семестра в своем родном ВУЗ-е (I, III и IV семестры) и один (II) семестр проводят в Москве. Это позволяет закончить учебу в двух ВУЗ-ах одновременно. Выпускники программы получают двойные магистерские дипломы: польский диплом от имени УНК и, отдельно, российский диплом от имени РГГУ. Стоит отметить, что РГГУ является одним из самых престижных российских ВУЗ-ов, обучающих студентов гуманитарных специальностей. Он сотрудничает с различными университетами Франции, Германии и других стран Европейского союза. Студенты специальности «Историческая компаративистика и транзитология (Польша-Россия)» готовят одну дипломную работу и сдают один итоговый экзамен в своем родном ВУЗ-е. Несомненным достоинством данной программы является возможность хорошо выучить русский язык, поскольку в учебном плане предусмотрено его интенсивное изучение. В целом, на занятия русского языка отведено 184 учебных часа (из 864 часа общего объёма занятий), а его изучение начинается уже в первом семестре в Польше и продолжается во время обучения в Москве. Кроме того, в рамках проводимой в Москве практики студенты магистранты смогут ознакомиться с функционированием и содержанием фондов некоторых московских архивов. Проживание в столице России в течение всего II семестра обучения дает также возможность не только детально осмотреть все московские достопримечательности, но и посетить другие города этой интересной страны.

Студенты УНК (равно как студенты РГГУ во время их пребывания в Торуни) пользуются всеми правами студентов РГГУ. Кроме того, магистрантам обеспечивается бесплатное место в общежитии во время всего обучения в Москве. Они также освобождены от каких бы то ни было дополнительных административных оплат (они оплачиваются лишь в Торуне). По мере возможностей Факультет исторических наук УНК старается оказать также финансовую поддержку в вопросе транспортных расходов в Москву и обратно. Студенты обязаны, однако, покрыть расходы на обязательное медицинское страхование во время пребывания в Москве.

С копией договора, на основе которого создана совместна польско-российская магистерская программа, можно ознакомиться в секретариате Института истории и архивистики УНК.

Koordynator programu w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK: prof. dr hab. Tomasz Kempa (tkempa@umk.pl).


 

Czym jest specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie)?

Specjalność oficjalnie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku historia, jednak rządzi się własnymi prawami (w tym i programem studiów – od piątej strony). A to dlatego, że została powołana i jest wspólnie prowadzona przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Rossijskij Gosudartswiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet w Moskwie.

Kiedyś kabaret Mumio w reklamie jednego z operatorów telefonii komórkowej dowodził, że “metafora” i “alegoria” to trudne słowa. Z pewnością jednak “komparatystyka” i “tranzytologia” są jeszcze trudniejsze… Co one właściwie oznaczają i czym zajmuje się ta specjalność o tak długiej nazwie?

Otóż “komparatystyka” jako taka zajmuje się z grubsza porównywaniem, analizą różnic i podobieństw na określonym polu; natomiast “tranzytologia” w tym kontekście oznacza badania transformacji ekonomicznej i systemowej – jej przyczyn i skutków – która miała miejsce w latach 80-tych i 90-tych XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej.

A jeżeli do tego dołożymy jeszcze zestawienie “historyczna” i “polsko-rosyjskie”, to będziemy mieli odpowiedź na pytanie postawione powyżej: w ramach tej specjalności studenci zapoznają się z historią i geografią państw wchodzących w skład byłego Związku Radzieckiego, historią relacji Polska-ZSRR / Polska-Rosja na przestrzeni dziesięcioleci oraz (UWAGA!) nauczą się języka rosyjskiego i uzyskają dyplomy ukończenia studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Rossijskim Gosudartswiennym Gumanitarnym Uniwersitecie w Moskwie.

W tym miejscu należy wyjaśnić skąd w ramach specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie) wziął się język rosyjski i studia w Moskwie. A więc…

 

Nauka języka rosyjskiego i studia w Moskwie – czyli atuty specjalności:

Wspomniane powyżej porozumienie zawarte pomiędzy UMK i RGGU zakłada, że studenci specjalności (zarówno ze strony polskiej, jak i rosyjskiej) jeden semestr studiów zrealizują w partnerskiej placówce. Dzięki temu studenci z Polski na II semestrze studiów stają się słuchaczami RGGU w Moskwie i uczęszczają tam na zajęcia prowadzone w języku rosyjskim. Takie rozwiązanie umożliwia z kolei uzyskanie przez polskiego studenta dyplomu RGGU (niezależnie od dyplomu UMK).

Studenci w ramach praktyk w Moskwie będą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem i zawartością wybranych moskiewskich archiwów. Pobyt tam otwiera możliwości zwiedzenia stolicy Rosji, ale także poznania innych zakątków tego interesującego kraju.

Jednak zanim student z Polski trafi na moskiewski uniwersytet, przechodzi intensywny kurs nauki języka rosyjskiego (aż 120 godzin dydaktycznych w semestrze, co daje 6 godzin zegarowych nauki w tygodniu!). W RGGU dochodzą do tego kolejne 76 godzin lektoratu i – to chyba najistotniejsze – obcowanie z językiem rosyjskim na co dzień: w akademiku, na zajęciach czy po prostu na ulicy.

Wyobrażacie sobie ile mógłby kosztować taki komercyjny kurs nauki języka ojczystego Aleksandra Puszkina? Tu jest prawie za darmo!*

* Dlaczego “prawie za darmo”? Same studia są oczywiście bezpłatne, bezpłatne jest również zakwaterowanie w domu studenckim RGGU. Jednak studenci wyjeżdżający do Moskwy muszą pokryć koszty podróży (władze Wydziału Nauk Historycznych UMK – w miarę możliwości – mogą je zrefundować), ubezpieczenia medycznego i pobytu (wyżywienie).

 

Specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie) w skrócie:

Już kilka roczników studentów zdecydowało się na specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (Rosja-Polska). Nie żałują! Przeczytaj relacje kilku z nich.

 

Rekrutacja

Czy mogę podjąć studia na kierunku historia specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie)?

Tak, jeżeli legitymujesz się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnym dowolnego kierunku lub makrokierunku.

Jeżeli zdecyduję się przystąpić do rekrutacji, to od czego mam zacząć?

Przede wszystkim zarejestrować się na kierunek historia (s2) w systemie IRK. Bliższe informacje można znaleźć na stronie Rekrutacja.

Zarejestrowałem się w IRK na kierunek historia (s2), ale nie ma tam możliwości zapisania się na specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie). Co mam zrobić?

Zapisy na specjalność będą możliwe na początku października. Jeżeli jednak już wiesz na 100%, że to jest to, co chcesz studiować, to prześlij mail do kierownika specjalności, prof. Tomasza Kempy z naszego Instytutu – tkempa@umk.pl. Twoje nazwisko zostanie wciągnięte na listę kandydatów.