Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wymogi dotyczące prac dyplomowych

Plik w formacie pdf

 

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK
WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU HISTORIA

 1. Czas trwania seminarium licencjackiego – 30 h semestr zimowy i 30 h semestr letni (razem 60 h); seminarium magisterskiego – 120 h w ciągu dwóch lat.
 2. Osoba prowadząca: samodzielny pracownik naukowy (profesor zwyczajny, profesor uczelniany, doktor habilitowany).
 3. Zakres tematyczny pracy obejmuje epokę historyczną, kierunki badań i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład i promotora.
 4. Praca winna być napisana na podstawie: źródła lub źródeł historycznych i być wyposażona w aparat naukowy. Nie powinna być kontynuacją prac zaliczeniowych i winna wykazywać samodzielność formułowania wniosków przez studenta. W przypadku licencjatu dopuszcza się jednak także możliwość przygotowania pracy na podstawie szerokiej literatury przedmiotu. Jest także możliwe opracowanie zebranego materiału w postaci prezentacji multimedialnej.
 5. Objętość pracy zależy od jej charakteru, jednak zaleca się, aby w przypadku prac licencjackich objętość wynosiła do 70 stron, natomiast magisterskich od 70 do 100 stron.
 6. Konstrukcja i struktura nie musi być taka sama w pracy licencjackiej i magisterskiej.
 7. Praca magisterska nie może być wprost poszerzeniem lub uzupełnieniem napisanej przez studenta pracy licencjackiej chociaż w ogólnych zarysach może kontynuować zainteresowania badawcze piszącego. Celem pracy magisterskiej jest napisanie przez studenta pracy oryginalnej i opartych na źródłach (rękopiśmiennych i drukowanych). Prac w których postawiony zostanie problem oraz wynikające z analizy źródeł wnioski. Magistrant winien wykazać się umiejętnością znajomością literatury przedmiotu oraz umiejętnością pracy na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych. W wstępie do pracy winna być wyraźnie zaznaczona metoda pracy badawczej.
 8. O ostatecznym kształcie i objętości pracy, tak licencjackiej jak i magisterskiej decyduje promotor.
 9. Oceny pracy dokonują promotor i recenzent.
 10. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji będący pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki.
 11. Egzamin obejmuje dziedzinę historii i epokę, której dotyczy praca licencjacka lub magisterska.

 

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK
WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

 1. Czas trwania: seminarium licencjackiego – 60 godzin w ciągu jednego roku; seminarium magisterskiego – 120 godzin w ciągu dwóch lat.
 2. Osoba prowadząca: samodzielny pracownik naukowy.
 3. Zakres tematyczny pracy: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, aktoznawstwo, dyplomatyka i inne nauki pomocnicze historii wspomagające archiwistykę, źródłoznawstwo, edytorstwo, historia ustroju.
 4. Praca może być oparta, zależnie od swego charakteru, na literaturze przedmiotu, źródłach drukowanych, materiałach archiwalnych, a także samodzielnie zgromadzonych danych w wyniku zastosowania takich technik badawczych jak ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment. W przypadku pracy licencjackiej dopuszczalne jest w uzasadnionym przypadku oparcie się wyłącznie na literaturze przedmiotu.
 5. Objętość pracy zależy od jej charakteru (teoretycznego lub praktycznego), jakkolwiek zaleca się, by dla prac licencjackich było to ok. 20-40 stron, a dla magisterskich od 60 do 200 stron.
 6. Praca musi być wyposażona w aparat naukowy, wskazywać na opanowanie przez studenta metodologii badań naukowych, umiejętność stawiania problemu badawczego, konstruowania problematyki badawczej, znajomość literatury przedmiotu, umiejętność gromadzenia danych, ich analizy, a także wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych. W przypadku pracy magisterskiej powinna stanowić samodzielne rozwiązanie postawionego problemu.
 7. Oceny pracy dokonują promotor i recenzent.
 8. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji będący pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki, znajdujący się na liście osób wyznaczonych przez dziekana do przewodniczenia egzaminom.
 9. Egzamin obejmuje archiwistykę i zarządzanie dokumentacją w zakresie treści programowych realizowanych na odpowiednim poziomie studiów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, której dotyczy praca dyplomowa.

 

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK
WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

 1. Czas trwania seminarium licencjackiego – 30 h semestr zimowy i 30 h semestr letni (razem 60 h); seminarium magisterskiego 120 h w ciągu dwóch lat.
 2. Osoba prowadząca: samodzielny pracownik naukowy.
 3. Zakres tematyczny pracy: historia i dziedzictwo kulturowe państw regionu Morza Bałtyckiego, kierunki badań naukowych i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez promotora.
 4. Praca powinna być oparta, zależnie od swego charakteru, na literaturze przedmiotu i źródłach (drukowanych, archiwalnych), a także samodzielnie zgromadzonych danych w wyniku zastosowania takich technik badawczych jak ankieta, wywiad, obserwacja. W przypadku pracy licencjackiej dopuszczalne jest oparcie się wyłącznie na szerokiej literaturze przedmiotu. Praca magisterska nie powinna być wprost poszerzeniem lub uzupełnieniem napisanej przez studenta pracy licencjackiej chociaż w ogólnych zarysach może kontynuować zainteresowania badawcze piszącego.
 5. Objętość pracy zależy od jej charakteru, jednak zaleca się, aby w przypadku prac licencjackich objętość wynosiła do 70 stron, natomiast magisterskich od 70 do 100 stron.
 6. O ostatecznym kształcie i objętości pracy licencjackiej lub magisterskiej decyduje promotor.
 7. Praca musi być wyposażona w aparat naukowy, wskazywać na opanowanie przez studenta metodologii badań naukowych, umiejętność stawiania problemu badawczego, konstruowania problematyki badawczej, znajomość literatury przedmiotu, umiejętność gromadzenia danych, ich analizy, a także wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych. W przypadku pracy magisterskiej powinna stanowić samodzielne rozwiązanie postawionego problemu.
 8. Oceny pracy dokonują promotor i recenzent.
 9. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji będący pracownikiem Wydziału Nauk Historycznych UMK.
 10. Egzamin dyplomowy obejmuje treści programowe realizowane na odpowiednim poziomie studiów skandynawsko-bałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, której dotyczy praca licencjacka lub magisterska.

 

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK
WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU WOJSKOZNAWSTWO

 1. Czas trwania seminarium licencjackiego – 30 h semestr zimowy i 30 h semestr letni (razem 60 h); seminarium magisterskiego 120 h w ciągu dwóch lat.
 2. Osoba prowadząca: samodzielny pracownik naukowy.
 3. Zakres tematyczny pracy: historia wojskowa, historia służb mundurowych, problematyka obronności państwa, problematyka bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego, kierunki badań naukowych i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez promotora.
 4. Praca powinna być oparta, zależnie od swego charakteru, na literaturze przedmiotu i źródłach (drukowanych, archiwalnych), a także samodzielnie zgromadzonych danych w wyniku zastosowania takich technik badawczych jak ankieta, wywiad, obserwacja. W przypadku pracy licencjackiej dopuszczalne jest oparcie się wyłącznie na szerokiej literaturze przedmiotu. Praca magisterska nie powinna być wprost poszerzeniem lub uzupełnieniem napisanej przez studenta pracy licencjackiej chociaż w ogólnych zarysach może kontynuować zainteresowania badawcze piszącego.
 5. Objętość pracy zależy od jej charakteru, jednak zaleca się, aby w przypadku prac licencjackich objętość wynosiła do 70 stron, natomiast magisterskich od 70 do 100 stron.
 6. O ostatecznym kształcie i objętości pracy licencjackiej lub magisterskiej decyduje promotor.
 7. Praca musi być wyposażona w aparat naukowy, wskazywać na opanowanie przez studenta metodologii badań naukowych, umiejętność stawiania problemu badawczego, konstruowania problematyki badawczej, znajomość literatury przedmiotu, umiejętność gromadzenia danych, ich analizy, a także wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych. W przypadku pracy magisterskiej powinna stanowić samodzielne rozwiązanie postawionego problemu.
 8. Oceny pracy dokonują promotor i recenzent.
 9. W komisji egzaminacyjnej zasiadają promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji będący pracownikiem Wydziału Nauk Historycznych UMK.
 10. Egzamin dyplomowy obejmuje treści programowe realizowane na odpowiednim poziomie studiów z zakresu wojskoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, której dotyczy praca licencjacka lub magisterska.