Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Konkurs im. Profesora Karola Górskiego na najlepszą pracę magisterską

Regulamin konkursu im. Profesora Karola Górskiego na najlepszą pracę magisterską

 

 1. Założenia ogólne i cele konkursu
  1. Konkurs jest przeznaczony dla absolwentów Wydziału Nauk Historycznych z kierunków realizowanych w Instytucie Historii i Archiwistyki, którzy w danym roku akademickim ukończyli studia
  2. Organizatorem konkursu jest Instytut Historii i Archiwistyki UMK
  3. Działania koordynuje: zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
  4. Patronat naukowy i medialny nad konkursem sprawują pisma:
   • “Klio”
   • “Czasy Nowożytne”
   • “Wiadomości Historyczne”
  5. Cele konkursu:
   1. nagradzanie prac cechujących się pogłębioną analizą i interpretacją źródeł historycznych
   2. nagradzanie prac o wysokim poziomie metodologicznym
   3. nagłaśnianie i promowanie wyników badań uzyskanych w trakcie pisania prac magisterskich
   4. aktywizacja badawcza absolwentów
 2. Przebieg konkursu
  1. Uczestnicy składają swoje prace magisterskie na konkurs
  2. Forma pracy:
   1. praca powinna mieć jednego autora
   2. tekst pracy nie może mieć mniej niż 100 tys. znaków (ze spacjami), czcionka 12 pkt – Times New Roman, interlinia 1,5
   3. do pracy można dołączyć również poza tekstem materiał ikonograficzny
   4. praca powinna zawierać pełną obudowę naukową w postaci przypisów i bibliografii
  3. Uczestnicy dostarczają prace w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na adres: Instytut Historii i Archiwistyki; ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń z dopiskiem “konkurs na najlepszą pracę magisterską” oraz wypełnionym kwestionariuszem zgłoszenia do dnia 15 września każdego roku
  4. Wyboru najlepszych prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
 3. Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników konkursu
  1. Powiadomienie następuje pisemnie
  2. Informacja zostanie zamieszczona także na stronach Instytutu Historii i Archiwistyki
  3. Wręczenie nagrody nastąpi na inauguracji roku akademickiego w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK
 4. Nagrody
  1. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł
  2. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje o tematyce historycznej
  3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe nagrody
 5. Postanowienia końcowe
  1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane ich autorom
  2. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nie objętych regulaminem podejmuje Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki

Na posiedzeniu Rady Instytutu Historii i Archiwistyki w dniu 12 kwietnia 2016 r. regulamin został jednogłośnie zatwierdzony.

Pobierz regulamin w formacie pdf.
Pobierz kwestionariusz w formacie pdf lub doc.