Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Historia regionalna 40+

Ponad 700 studentów, ponad 60 lat tradycji, ponad 60 wykładowców, 4 kierunki studiów stacjonarnych, 3 kierunki studiów niestacjonarnych, 2 kierunki studiów podyplomowych, 1 nowoczesny budynek – jeden Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Plan studiów

Sylabusy przedmiotów specjalnościowych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów:

 

Plan zajęć dla studentów historii 40+ dostępny jest na stronie www.historia.umk.pl -> moduł “Studia” -> Plany zajęć -> Plany zajęć – studia stacjonarne

Osoby, którym nie pasują godziny zajęć, mogą wystąpić do Dziekana WNH UMK o zgodę na Indywidualną Organizację Studiów.

Dziekanat WNH UMK jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00.

W Dziekanacie studentami historii (nabór śródroczny) opiekuje się:

Małgorzata Jarmołowicz
e-mail: mjar@umk.pl
tel.: 56 611-37-14
pokój C.0.27