Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wykładowcy w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK

dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Wojskowej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.48
tel.: +48-56-611-3749
e-mail: domi@umk.pl


Bibliografia