Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta

Rysunek - kolorowe sylwetki postaci siedzących naprzeciw siebie w trakcie finalizowania ustaleń.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii ogłasza konkurs na stanowisko doktorant(ka)-stypendysta(tka), w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

Termin składania ofert: 2022-09-25 23:59

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów drugiego stopnia i posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego ukończenia studiów wyższych w zakresie archeologii, geografii, geologii lub dyscypliny pokrewnej.
 2. Aktualny status doktoranta.
 3. Udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu surowców krzemionkowych, pradziejowego górnictwa oraz wyrobów krzemiennych w kontekście w/w tematyki.
 4. Bardzo dobra znajomość metod analiz materiałów krzemiennych.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji cyfrowej poziomów i profili pradziejowych obiektów górniczych, a także artefaktów przy użyciu trójwymiarowego systemu wizualizacji oraz w ich rekonstrukcji przestrzennej.
 6. Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.
 7. Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
 8. Profesjonalizm w podejściu do obowiązków: solidność, pracowitość, terminowość.
 9. Aktywny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych z zakresu archeologii pradziejowej, z poświadczonymi wystąpieniami ustnymi w językach polskim i angielskim.
 10. Znajomość programów komputerowych do obróbki danych liczbowych (minimum MS Excel), przestrzennych (QGIS) oraz graficznych (Corel Draw).

Opis zadań:

 1. Czynny udział w realizacji projektu NCN (nr 2018/30/E/HS3/00567) w zakresie:
 • przyswajania wiedzy literaturowej,
 • prac terenowych (uczestnictwo w badaniach powierzchniowych oraz wykopaliskach w rejonie stanowiska prehistorycznej kopalni krzemienia w Porębie Dzierżnej 24),
 • prac laboratoryjnych (przygotowanie i obsługa bazy danych; samodzielne prowadzenie analiz materiałów krzemiennych: typologicznej, technologicznej, stylistycznej i porównawczej; opracowanie trójwymiarowej analizy przestrzennej materiału krzemiennego oraz wizualizacji obiektów górniczych ze stanowiska Poręba Dzierżna 24).
 1. Przygotowanie wyników badań do prezentacji i publikacji w formie artykułów naukowych, wystąpień konferencyjnych, okresowych sprawozdań.
 1. Czynny udział w prezentacji wyników prac na konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Warunki zatrudnienia:

 1. Wynagrodzenie w formie stypendium naukowego w wysokości 2500 PLN miesięcznie przez okres trwania pierwszego roku umowy, może być zwiększone w przypadku przedłużenia umowy na kolejny rok.
 2. Miejsce pracy: Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 3. Planowana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.
 4. Czas trwania umowy: 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Konkurs na stanowisko doktorant(ka)-stypendysta(tka), w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja”

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r).

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022 r.. O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium.
 2. List motywacyjny.
 3. CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, wyróżnienia, nagrody, itp.) i opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego (prace badawcze, szkolenia, stypendia, staże, itp.).
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Potwierdzenie statusu doktoranta od dnia 1.10.2022 r.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: sudol@umk.pl, z dopiskiem: „Konkurs, doktorant-stypendysta, SONATA BIS 8”

pozostałe wiadomości