Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Rekomendacje Dziekana WNH w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

obrazek:

W zakresie organizacji zajęć dydaktycznych i egzaminów w formie zdalnej Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK rekomenduje następujące postępowanie:

  • Wszystkie zajęcia dydaktyczne, które zgodnie z Państwa deklaracjami odbywają się w formie zdalnej w tej formie powinny być kontynuowane.
  • W przypadku zajęć, które nie mogły odbyć się w formie zdalnej dopuszcza się ich przeprowadzenie w formie tradycyjnej od 1 czerwca 2020 przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i reżimu sanitarnego, według opracowanego harmonogramu i za zgodą Dziekana oraz Prorektor ds. kształcenia.
  • Zajęcia realizowane w formie zdalnej, w myśl zapisów Zarządzenia nr 89, kończą się egzaminami i zaliczeniami w formie tradycyjnej z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Jeśli jednak na wcześniejszym etapie zostały podjęte ustalenia wprowadzające zdalną formę zaliczenia Władze Rektorskie rekomendują aby ustalone przez prowadzącego warunki nie były zmieniane (§ 4a, Zarządzenia nr 89).
  • Wszystkie zaliczenia i egzaminy, w tym poprawkowe muszą zakończyć się do 20 września 2020.
  • Dziekan Wydziału Nauk Historycznych rekomenduje przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie tradycyjnej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zarządzenie nr 94 Rektora UMK dopuszcza możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, w ramach kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej online z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
  • Dziekan WNH przypomina, że warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w sylabusie zajęć.
  • Do dnia 30 czerwca 2020 wstrzymane zostają wszystkie wyjazdy służbowe. Dziekan jednak, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na wyjazd krajowy w sprawach służbowych związanych z realizacją badań naukowych.
  • W przypadku zajęć terenowych, których realizacja nie była możliwa w formie zdalnej, do czasu określenia szczególnych zasad bezpieczeństwa przez Władze Uniwersytetu, Dziekan nie wyraża zgody na wyjazdy studentów i ich opiekunów.

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

ZARZĄDZENIE Nr 89 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

pozostałe wiadomości