Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Dr hab M. Krotofil w Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921

obrazek:

Dr hab. Maciej Krotofil, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, został członkiem Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. Komisja została powołana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W skład zespołu wchodzi 16 naukowców (po 8 osób z Polski i Ukrainy) reprezentujących różne ośrodki naukowe. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Warszawie. Poniżej publikujemy komunikat z posiedzenia Komisji.

Komunikat z posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921

W dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. Komisję powołano 22 marca br. przy Uniwersytecie Warszawskim i Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. W jej skład wchodzi 16 badaczy - znawców tej problematyki  z różnych ośrodków akademickich Polski i Ukrainy. Współprzewodniczącymi Komisji są prof. Jan Jacek Bruski oraz prof. Władysław Werstiuk.

W ramach spotkania odbyły się dwa wykłady otwarte:
1. Józef Piłsudski wobec kwestii ukraińskiej (J.J. Bruski)
2. Ukraińska Rewolucja 1917-1921 w nowych interpretacjach i źródłach historycznych (Walentyna Piskun)

Podczas posiedzenia w dniach 12-13 czerwca przedstawiono stan badań historycznych nad stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie 1917-1921. Za priorytetowe uznano poszerzenie bazy źródłowej oraz tworzenie nowego paradygmatu badawczego, uwzględniającego z jednej strony szerszy kontekst międzynarodowy, z drugiej zaś zróżnicowanie regionalne.

Uzgodniono stworzenie dwu serii wydawniczych: Stosunki polsko-ukraińskie w l. 1917-1921. Źródła oraz Stosunki polsko-ukraińskie w l. 1917-1921. Studia i rozprawy.

Na najbliższy czas zaplanowano:
1. Podjęcie prac nad informatorem archiwalnym o zbiorach dotyczących relacji wzajemnych w latach 1917-1921.
2. Zorganizowanie konferencji międzynarodowej w Kijowie 1918: w stulecie niepodległości. Polska I Ukraina w procesach tworzenia się ładu międzynarodowego po I wojnie światowej.
3. Rozpoczęcie prac nad dwoma publikacjami źródłowymi: Geneza Sojuszu Piłsudski-Petlura. Tom I. Protokoły posiedzeń i negocjacji; Tom II. Sprawozdania z rokowań i korespondencja.
4. Przygotowanie tomu rozpraw poświęconego stanowi badań nad polsko-ukraińskimi relacjami wraz z wybraną bibliografią.
5. Podjęcie prac nad tomem źródeł oraz tomem studiów, poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim na Ukrainie w latach 1917-1921.
6. Podjęcie prac nad stworzeniem strony internetowej Komisji, na której umieszczane będą informacje o jej pracach.

Następne posiedzenie odbędzie się w Kijowie na początku grudnia 2018 r.

 

Relacja z posiedzenia komisji na stronie Studium Europy Wschodniej UW.

pozostałe wiadomości